ประเด็นทางประชากรและสังคม

ร่างต้นแบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็ก....
นวัตกรรมใหม่ บน
Mobile Application

กมลชนก ขำสุวรรณ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์เด็กหรือการคุ้มครองเด็กที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ทำให้ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนการคุ้มครองเด็กทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง ในขณะที่สถานการณ์ปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์ในรูปแบบใหม่ๆ ของเด็กและเยาวชน มีความซับซ้อน ยากแก่การจัดการมากขึ้น อาทิ ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สุขภาพอนามัย การขาดโอกาสทางการศึกษา การถูกละเลยทอดทิ้ง การตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์เชิงเพศพาณิชย์ การอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่างๆ เป็นต้น โดยเด็กและเยาวชนจะเป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทำ ทำให้กลุ่มเด็กดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่เด็กและเยาวชนหรือครอบครัวเท่านั้น แต่ปัญหาบางปัญหายังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย เช่น กรณีการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มเด็กที่ได้รับการคุ้มครองมีความหลากหลาย ทั้งเด็กปกติทั่วไป เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่างๆ รวมกว่า 30 ประเภท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

การจัดทำร่างต้นแบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กครั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กดังกล่าว อันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะได้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการป้องกันและการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนร่วมกัน

การดำ..เนินการดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ Web Application และระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือMobile Application โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบและการกำหนดรายการสารสนเทศให้มีความครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ โดยต่อยอดจากรายการข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บไว้เดิมของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของเด็กและเยาวชน ทั้งมิติประชากรและสังคม ในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการเฝ้าระวัง การเตือนภัย การสงเคราะห์ และการเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างทันท่วงที โดยให้ทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของฐานข้อมูลนี้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

เห็นได้ว่าปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารจะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานให้สำเร็จ ตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ และการติดตามประเมินผลนอกจากนี้ทุกหน่วยงานยังสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นการช่วยลดความแตกต่างของข้อมูลที่พบว่าเป็นปัญหาในเกือบทุกหน่วยงานที่มีการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่จำนวนไม่เท่ากัน

ถึงแม้ว่าการจัดทำร่างต้นแบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กครั้งนี้ อาจจะต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งเรื่องบุคลากร Application และคุณภาพข้อมูลในระยะต่อไปก็ตาม เนื่องจากยังมีช่องว่างของการจัดเก็บข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บไม่เหมือนกันคือ มีทั้งที่เป็นเอกสาร และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ประโยชน์สำคัญที่เห็นได้ในระยะนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุกลุ่มเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ กลุ่มเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด หรือกลุ่มเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานแจ้งเหตุ โดยการขึ้นทะเบียนการคุ้มครองเด็ก และการส่งต่อเพื่อรับบริการ ตลอดจนการติดตามผลประเมินผล

ปัจจุบัน ร่างต้นแบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็ก....นวัตกรรมใหม่ บน Mobile Application ดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเปิดใช้งานระบบในต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็ก จะจัดแถลงข่าว เพื่อเปิดตัวให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012