นงเยาว์ บุญเจริญ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เป็นการกระทำที่ผู้ถูกกระทำไม่ต้องการ มีความเดือดร้อน รำคาญ อึดอัด อับอาย หรือรู้สึกเหยียดหยาม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ การกระทำทางสายตา วาจา ทางกาย ทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และการกระทำอื่น

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ เห็นคุณค่าและภูมิใจผลการทำงานของตน ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง ช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรม หน่วยงานประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง ทำแนวปฏิบัติที่ทุกคนมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานเพื่อจัดการปัญหา รักษาความลับ คุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ถูกกล่าวหา พยานและสร้างความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม

ประชากรท่องโลก