นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 31 โดยมีผู้อำนวยการ รศ.ดร.อารี จำปากลาย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับคณะผู้บริหารของสถาบันฯ
งานสัมมนาฯ ครั้งที่ 31 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และชาวสถาบันฯ ที่สนใจได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาต่างๆ พร้อมหาแนวทางร่วมกันเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพงานวิจัย การอบรม และการเรียนการสอนของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ เป็นประธานจัดงานสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • การใช้เทคโนโลยีในการจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน
  • แนวทางและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • การจัดการโครงการวิจัยและการทำสัญญาทุนวิจัย
  • การถอดบทเรียนการจัดทำแนวปฎิบัติเพื่อรองรับเกณฑ์ AUN-QA
  • งานวิจัยของสถาบันฯ กับการผลักดันนโยบายในระดับประเทศ

งานสัมมนาฯ ครั้งที่ 31 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 72 คน โดยในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) บนโลกดิจิทัลกับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ต่อไป

 

ประชากรท่องโลก