ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติ  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

นิภาภรณ์ ฮวบเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “Addressing the health of vulnerable population for an inclusive society : จัดการปัญหาด้านสุขภาวะของกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคน” ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

          ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทรงฟังการบรรยายจากเซอร์เกรกอรี พอล วินเทอร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ในด้านการแพทยและการสาธารณสุข ตามลำดับ และ ศาสตราจารย์ อมาตยา เซน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์

          การประชุมฯ จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก เพื่อให้ทุกประเทศสามารถสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สำเร็จและยั่งยืน มีการจัดนิทรรศการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012