นานาสาระจากห้องสมุด

ครอบครัวอบอุ่น…ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

          ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว คือ พลังของสังคม สถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากในสังคม สมาชิกในครอบครัวที่อบอุ่น ทำให้มีการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีสุขภาพจิตดีไปด้วย ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวเกิดขึ้นจาก ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก ครอบครัวมีสุขภาพดี ครอบครัวมีสิ่งแวดล้อมดี ครอบครัวมีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งทำให้พัฒนาสติและปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทความเป็นผู้นำในวาระที่แตกต่างกันออกไป และสมาชิกควรมีส่วนในการสนับสนุนความคิดของผู้นำในครอบครัว หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว คนในครอบครัวจะต้องช่วยกันแก้ไขความขัดแย้งให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด ด้วยวิธีการต่างๆ คือ การร่วมมือกัน คนในครอบครัวต้องหันหน้าเข้าหากัน การยอมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา เพื่อเป็นการยุติความขัดแย้ง การสื่อสารเป็นหนทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว การสื่อสารที่ดีย่อมต้องอาศัยทักษะและความสามารถที่ดี เช่น การเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย การฟังผู้อื่น การพูดจาประคับประคองอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

          มุมมองนักจิตวิทยาและจิตแพทย์เชื่อว่า ผู้ที่กระทำการรุนแรงส่วนใหญ่ มักมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่น และเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงมาก่อน ปัจจุบัน ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย บริโภคนิยมได้ระบาดไปทั่วโลก ลูกหลานของทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อครอบครัวและสังคมด้วย พ่อแม่ทุกคนต้องตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เรามองไม่เห็น ที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำร้ายลูก การมีเวลาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ลูก จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวตนเอง พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างของลูกทั้งต่อหน้าและลับหลัง ให้ความรักความอบอุ่น รับฟังให้คำปรึกษาเมื่อลูกมีปัญหา เด็กจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง และดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เราจะต้องรู้จักเขาให้มากที่สุด การที่พ่อแม่ลูกได้พูดคุยกัน เมื่อลูกโตขึ้นควรให้ลูกเข้ามาช่วยแก้ปัญหาครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัวซื้อด้วยเงินไม่ได้ พ่อแม่ลูกต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การพูดคุย สร้างความรู้สึกที่เป็นมิตร เพื่อให้เด็กกล้าเล่าเรื่องราวต่างๆ เพื่อเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขา ลูกมีปัญหาอะไรพ่อแม่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเสมอ ดังนั้นการสร้างความรักและความอบอุ่นในครอบครัวจะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวให้หลีกหนีและห่างไกลจากความรุนแรง และจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมในที่สุด

ที่มา:

รณชัย คงสกนธ์. “การสร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/1771 (10  มีนาคม 2560)

ประเวศ วะสี. “สถาบันครอบครัว-สถาบันชุมชน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/3879 (10 มีนาคม 2560)

วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์. “คุณรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวหรือยัง?” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/2282 (10 มีนาคม 60)

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012