ชวนอ่าน

ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์

จีรวรรณ หงษ์ทอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์โดย ภาณี วงษ์เอก และคณะ

 

รายงานการวิจัยเล่มนี้ นําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การศึกษาสถานการณ์การสวดมนต์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557” ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอมุมมองของผู้สวดมนต์ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประโยชน์ และอานิสงส์จากการสวดมนต์ ในกลุ่มวัยรุ่น วัยแรงงานและวัยสูงอายุ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556-2557 และสวดมนต์เป็นประจํา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา การนําเสนอแยกเป็น 2 ส่วน คือ (1) มุมมองตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประโยชน์ และอานิสงส์จากการสวดมนต์ของผู้ให้ข้อมูลทั้งสามกลุ่มวัย และ(2) เรื่องเล่าสิ่งดีๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายได้ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับการสวดมนต์ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งเหมาะสําหรับผู้สนใจเรียนรู้ เพื่อนําไปปรับใช้กับตนเอง

ท่านใดสนใจหาอ่านได้ที่: ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012