ประชากรประชุมกัน

จารุวรรณ จารุภูมิ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันที่ 1-6 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม น.ส.ลักษณา นิลอุบล เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดหาทุน และ น.ส.จารุวรรณ จารุภูมิ หัวหน้างานคลังและพัสดุเดินทางไปประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การศึกษาและการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการศึกษา รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ เมือง Hanoi 7 หน่วยงาน เมือง Khanh Hoa 3 หน่วยงาน และเมือง Ho Chi Minh 3 หน่วยงาน การไปเยือนครั้งนี้ได้มีการหารือเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย และประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และการอบรมระยะสั้นนานาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจและการต้อนรับจากหน่วยงานต่างๆ อย่างดียิ่ง

สถาบันฯได้มีโอกาสพบศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ปฏิบัติงานในระดับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งบรรดาศิษย์เก่าให้การต้อนรับที่อบอุ่นเป็นที่ประทับใจอย่างดียิ่ง   

 

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012