ชวนอ่าน

การศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

 

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำ เอกสารการสรุปเชิงนโยบาย เรื่อง การศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย จัดทำโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

รายงานการศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เป็นเอกสารเชิงนโยบาย ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทของนโยบายท้องถิ่นในการสร้างสังคมแบบพหุวัฒนธรรม : การทบทวนนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายในการส่งเสริมแรงงานข้ามชาติในระดับท้องถิ่นในประเทศไทยและญี่ปุ่น” เอกสารนี้เป็นการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศึกษา การวิจัย รวมทั้งกิจกรรมด้านการศึกษาของเด็กต่างชาติ และข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกระดับจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร  ภายในเล่มได้กล่าวถึงเรื่อง ทำไมการศึกษาของเด็กข้ามชาติจึงมีความสำคัญ  ทำไมบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เรียนในโรงเรียนไทยไม่ได้  ปัญหามีอะไรบ้าง เราได้ทำอะไรไปบ้าง และเราควรทำอย่างไรต่อไป

 ท่านใดสนใจหาอ่านได้ที่: ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ download ทางเว็บไซต์ : http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx หรือ https://www.toyotafound.or.jp/english/topics/topics03/data/2015-0116-1023.pdf

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012