ประชากรประชุมกัน

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2015
(Prince Mahidol Award Conference 2015)

กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆ ได้ร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2015 (Prince Mahidol Award Conference 2015) โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ของการประชุม สำหรับประเด็นการประชุมหลักในปี 2015 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Global Health Post 2015: Accelerating Equity” สุขภาพโลกหลัง 2015 เร่งรัดสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในปีนี้ การจัดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คนจาก 60 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติ นักวิชาการชั้นนำระดับโลก และผู้แทนจากประเทศต่างๆ เพื่อร่วมระดมความคิดในเรื่องสุขภาพหลังจากปี 2015 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอแนวทางต่างๆ ความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งการหาทางออกเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ นอกจากการประชุมหลักแล้วภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ (PMAC 2015 World Art Contest) ทั้งในรูปแบบสองมิติ และภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพโลก (Global Health)”

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ละปีจะนำประเด็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่กำลังเป็นที่สนใจในระดับโลก หรือมีแนวโน้มจะมีความสำคัญในระดับโลกมาเป็นหัวข้อในการประชุมโดยเป็นเวทีระดับโลกที่ผู้นำด้าน สุขภาพในทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้านสุขภาพ และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล รวมทั้งยกระดับประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก

 

            รายละเอียดเพิ่มเติม www.pmaconference.mahidol.ac.th

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012