นานาสาระจากห้องสมุด

“การสร้างความสุขในผู้สูงอายุ” ตอน 2

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การสร้างความสุขในผู้สูงอายุ

ในบทความฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เช่น การปรับตัวของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การสร้างอารมณ์ขัน เป็นต้น ดังนั้นลูกหลานจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหรือลูกหลานมักจะสนใจเฉพาะความเป็นอยู่ หรือ ดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุเท่านั้น และมักจะละเลยการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การที่จะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ต้องพิจารณาว่า “ทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน” และพยายามที่จะหาความสุขให้ตนเอง

ฉบับนี้จึงขอนำเสนอวิธีการสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง และผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ซึ่งต้องทำด้วยใจ ด้วยความรัก และความปรารถนาดี ทำให้ผู้สูงอายุสามารถรับรู้ได้ถึงความสุขที่จะเกิดขึ้น วิธีการที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขมีดังนี้

    1. การปรับตัวของลูกหลาน ญาติพี่น้อง และผู้ดูแลผู้สูงอายุ การที่จะให้ผู้สูงอายุปรับตัวเพื่อให้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ลูกหลาน ญาติพี่น้อง และผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องปรับตัวของตนเองด้วยที่ยอมรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น โดยการปรับใจ ปรับความคิด และหาวิธีการที่จะปรับการทำกิจวัตรประจำวันและการทำงานของตนเองให้สอดรับกับการดูแลผู้สูงอายุ ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น และช่วยทำให้การสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ

    2. การเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุด้วยความรัก วิธีการเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขนั้น คือ การที่ลูกหลานมาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุบ่อยๆ การที่ลูกหลานแสดงความรักด้วยการโอบกอด หรือหอมแก้ม เป็นสัมผัสที่ทำให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงความรักและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้สูงอายุ การให้เวลาในการพูดคุย หรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เช่น คอยซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พาไปตรวจสุขภาพประจำปี  จัดหาอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ พาไปออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน พาไปพบปะเพื่อนๆ หรือเข้าทำกิจกรรมของชมรมหรือสมาคมในชุมชน หรือสังคม พาไปวัดหรือโบสถ์หรือสุเหร่าเพื่อปฏิบัติธรรม หรือให้เงินแก่ผู้สูงอายุไว้ใช้จ่ายส่วนตัว จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขต่อการดูแลเอาใจใส่ที่ให้นั้น

     3. การสร้างอารมณ์ขันให้ผู้สูงอายุ อารมณ์ขันจะช่วยลดความกดดัน ทำให้จิตใจเบิกบานและมีความสุข ลูกหลาน ญาติพี่น้องและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องพยายามช่วยกันสร้างบรรยากาศในการที่จะทำให้เกิดอารมณ์ขันในผู้สูงอายุ ด้วยการพูดหยอกล้อให้ตลกหรือขำ ช่วยลดความซึมเศร้าและความเหงา แถมยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุสร้างอารมณ์ขันให้ตนเองและคนรอบข้างอีกด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเกิดบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแต่ละคนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเกิดความใกล้ชิดกันและเกิดความรักต่อกัน ดังนั้น วิธีการสร้างความสุขในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ผู้สูงอายุเริ่มที่จะทำตนเองให้มีความสุข ลูกหลาน ญาติพี่น้อง และผู้ดูแลผู้สูงอายุหันกลับมาสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข


 ที่มา :      พรทิพย์ เกยุรานนท์. “การสร้างความสุขในผู้สูงอายุ” [ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มา http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_9.html   (9 มีนาคม 2558)

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012