ชวนอ่าน

“มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ”

กฤติญา สำอางกิจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ขอแนะนำหนังสือ “มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ” โดยรศรินทร์ เกรย์ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และเรวดี สุวรรณนพเก้า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มประชาชนทั่วไปและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ ผู้บริหาร และแพทย์ ได้ข้อสรุปว่านิยามผู้สูงอายุที่ใช้อยู่อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ น่าจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัยของคนไทย และเห็นควรขยับอายุของผู้สูงอายุจาก 60 ปีให้สูงขึ้นเป็น 65 ปี (โดยไม่ไปตัดสิทธิประโยชน์ที่คนอายุ 60 ปี ที่พึงได้ตามนิยามเดิม)

ผู้วิจัยเสนอให้มีการรณรงค์ให้คนในสังคมมีนโนทัศน์ใหม่ว่าแม้อายุเกิน 60 ปีไปแล้วก็ยังมีคุณค่า มีพลัง ทำงานเป็น
ผู้ผลิตได้ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณแรงงานอายุ 60-64 ปีให้กับประเทศอีกอย่างน้อย 2.5 ล้านคน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012