สถิติน่ารู้

ประชากรไทยในอนาคต

กาญจนา เทียนลาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เรามักจะได้ยินนักวิชาการ บอกว่า “ขณะนี้ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว” “เด็กเกิดน้อยลง” “ประชากรไทยจะลดลง” เป็นต้น แต่ชาวบ้านอย่างเราๆ ทั่วไป จะเข้าใจภาษาวิชาการเหล่านี้เหมือนกันหรือไม่ แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรกับประชากรไทย

จำนวนประชากรไทย ปี 2553-2583

ข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553.

เราลองมาอธิบายกันด้วยสถิติร้อยละง่ายๆ เพื่อให้เห็นภาพกัน หากเปรียบประเทศไทยมีประชากร 100 คน

ในปี 2553 >> มีเด็ก 20 คน มีวัยแรงงาน 67 คน และผู้สูงอายุ 13 คน
ในปี 2583 >> มีเด็ก 13 คน มีวัยแรงงาน 55 คน และผู้สูงอายุ 32 คน

แผนภูมิแสดงร้อยละประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากร ปี 2553 และ ปี 2583

 

ใน 30 ปีข้างหน้า เราไม่ต้องตกใจว่าประชากรไทยจะลดลง แต่มี 2 สิ่งที่เห็นได้จากข้อมูลเหล่านี้คือ จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นราว 2.5 เท่า ในขณะที่จำนวนวัยแรงงานลดลง

ตัวเลขนี้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่อาจต้องเพิ่มคุณภาพของแรงงาน การเพิ่มอายุเกษียณ การส่งเสริมการทำงานในผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สังคมไทยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การมีแรงงานลดลง และเพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012